Algemene Voorwaarden Stichting WCS Kenniscentrum Wondzorg (WCS)

Artikel 1 Definities
1.1    Coördinator WCS trainingen, scholingen en opleidingen:
De door WCS benoemde en als zodanig in de WCS organisatie opgenomen professional.
1.2    Deelnemer: De persoon die deelneemt aan een door de WCS georganiseerde training, congres, opleiding of scholing.
1.3    WCS: Stichting WCS, statutair gevestigd te Katwijk, ingeschreven onder nummer 28115595 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Leiden.
1.4    Overeenkomst:
De Algemene Voorwaarden, alsmede enige andere conform de Algemene Voorwaarden rechtsgeldig op de rechtsverhouding tussen Partijen van toepassing verklaarde bepaling of uiting.
1.5    Partij:
Iedere Partij bij deze Overeenkomst.
1.6    Trainer / docent:
De door de WCS of via de WCS gecontracteerde professional, die het inhoudelijke en praktische deel van de training, opleiding of scholing verzorgt.
1.7    Training, opleiding en scholing:
Een door de WCS georganiseerde activiteit met het doel kennis over te dragen.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot uitvoering van werkzaamheden en leveringen van goederen, die betrekking hebben op door WCS georganiseerde trainingen, opleidingen, congressen, scholingen en verkoop van goederen.
2.2    De inschrijving voor een training, opleiding, congres, scholing en/of aanschaf van goederen geldt als acceptatie van deze voorwaarden.
2.3    Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken als Partijen dat voor de opdracht schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Aanmelding en deelneming

3.1    Aanmelding voor een training, congres, opleiding of scholing kan plaatsvinden via het betreffende aanmeldingsformulier op de website www.wcs.nl
3.2    Een deelnemer heeft na inschrijving 14 dagen bedenktijd. Een Deelnemer kan zijn/haar aanmelding en/of koop zonder opgaaf van reden binnen gesteld termijn annuleren. Bij afmelding of annulering binnen 2  maanden voorafgaand aan datum van activiteit als gesteld in 3.1, vindt geen restitutie plaats van de kosten.
3.3    Deelneming aan de training, opleiding of scholing is alleen mogelijk indien de deelname in een overeenkomst tussen de WCS en de deelnemer is vastgelegd.

Artikel 4 Curriculum
De WCS maakt voor alle door haar georganiseerde trainingen, opleidingen en scholingen een inhoudelijk programma samen met de bij de training, opleiding of scholing betrokken professionals. In het programma zijn opgenomen:
•    Leerdoel en competenties (kennis, inzichten en vaardigheden).
•    Criteria voor de toelating tot de training, scholing of opleiding.
•    Wijze van kennisoverdracht (cursorisch, training in de praktijk, vaardigheden in skillslab).
•    Programma en traject voor de training, opleiding of scholing.
•    Plaats waar de training, scholing of opleiding wordt gegeven / gevolgd.

Artikel 5 Certificering
5.1    De deelnemer krijgt na afloop van een training, opleiding of scholing een bewijs van deelname (certificaat) uitgereikt.

Artikel 6 Prijzen
6.1    Prijzen voor trainingen, opleidingen en scholingen worden genoemd in betreffende brochures en op de website www.wcs.nl

Artikel 7 Annulering

7.1    De WCS heeft zonder opgaaf van redenen het recht de trainingen, congressen, opleidingen en scholingen te annuleren of een deelnemer te weigeren, in welke gevallen de deelnemer(s) recht heeft/hebben op volledige terugbetaling van reeds betaalde deelnamekosten.
7.2    Een Deelnemer heeft na inschrijving 14 dagen bedenktijd en kan de overeengekomen deelname tot 2 maanden voor aanvang van de training, opleiding of scholing kosteloos annuleren. Indien de benodigde gegevens ( n.a.w. gegevens en ibannummer) bekend zijn, wordt het bedrag binnen 2 weken gerestitueerd. Indien de annulering plaatsvindt binnen 8 weken voor aanvang van de training, opleiding of scholing blijven de volledige kosten verschuldigd.
7.3    Ingeval een deelnemer een congres annuleert, zijn tot 2 maanden voor aanvang van het congres € 35,- administratiekosten verschuldigd.  Indien de annulering plaatsvindt binnen 8 weken voor aanvang van het congres blijven de volledige kosten verschuldigd.
7.4    In geval van annulering als bedoeld onder 7.2 en 7.3 heeft de Deelnemer het recht een vervanger deel te laten nemen.
7.5    De WCS heeft het recht een deelname aan een training, congres, opleiding en/of scholing te weigeren als niet tijdig aan de betalingsverplichting is voldaan.

Artikel 8 Klachtenprocedure
8.1    Indien een Deelnemer niet tevreden is over de training, congres, opleiding of scholing heeft de Deelnemer het recht daarover bij de voorzitter van de WCS een klacht in te dienen.
8.2    Voor de klachtenprocedure wordt verwezen naar: klik hier
8.3    Indien de WCS een klacht niet binnen de onder 8.2 genoemde termijn en procedure naar tevredenheid van de klager kan wegnemen, wordt voor de behandeling van de klacht een onafhankelijke klachtenbemiddelaar voorgelegd, te weten dhr. J.C. van Rossum, werkzaam te Leiden: u kunt dan mailen naar klachten@wcs.nl.
8.4   De uitspraak van de klachtenfunctionaris is bindend voor de WCS.

Artikel 9 Auteursrecht
9.1    Het auteursrecht op de door de WCS uitgegeven brochures, materiaal voor trainingen, opleidingen en scholingen berust bij de WCS, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.
9.2    Zonder schriftelijke toestemming van de WCS mogen deelnemers geen gegevens uit de beschikbaar gestelde brochures en materiaal voor trainingen, opleidingen en scholingen vermenigvuldigen en/of publiceren.

Artikel 10 Vertrouwelijkheid
10.1    Partijen zullen alles in het werk stellen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie van de andere partij ter kennis of in handen van derden komt. Eén en ander geldt niet indien de openbaarmaking plaatsvindt op grond van een rechterlijk bevel of op grond van enig andere wettelijke verplichting tot informatieverstrekking of met voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.
10.2    Partijen zullen hun personeel en eventueel door hen ingeschakelde derden verplichten deze geheimhoudingsbepalingen na te leven.

Artikel 11 Betaling
11.1    De WCS brengt de kosten van de trainingen, congres, opleidingen en scholingen (de prijs) in rekening door middel van een factuur.
11.2    Betaling dient plaats te vinden op de in de factuur genoemde bankrekening en binnen de op de factuur genoemde termijn.
11.3    In geval van betaling na die termijn, om welke reden dan ook, brengt de WCS de wettelijke rente in rekening. Daarnaast maakt de WCS tevens aanspraak op de wettelijk maximaal vastgestelde vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten, indien het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog binnen 14 dagen na aanmaning door deelnemer aan de WCS wordt voldaan.

Artikel 12 Trainingsmateriaal
12.1    Voor zover trainingsmateriaal bij de training, congres, opleiding of scholing noodzakelijk is, is het materiaal bij de prijs inbegrepen.
12.2    Het materiaal wordt van te voren toegezonden of bij de start van de training, opleiding of scholing uitgereikt.
12.3    Artikel 9 is op dit artikel van toepassing.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1    De WCS sluit iedere aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, door welke oorzaak dan ook tijdens een training, congres, opleiding of scholing ontstaan aan een deelnemer, uit, behalve voor zover er sprake is van opzet of grove schuld.
13.2    De WCS sluit iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van de toepassing van het geleerde uit de training, congres, opleiding of scholing door deelnemers uit, behalve voor zover er sprake is van opzet of grove schuld.

Artikel 14 Wijzigingen en aanvullingen

14.1    Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en/of elektronisch worden overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen.
14.2    De WCS heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden minstens een kalendermaand voordat deze van kracht worden bekendmaken. Partijen zijn gebonden aan de gewijzigde Algemene Voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking treden. Deelnemer is alleen dan gerechtigd de overeenkomst te beëindigen per de ingangsdatum van de gewijzigde Algemene Voorwaarden wanneer de gewijzigde Algemene Voorwaarden een substantiële  en aantoonbare verslechtering van de positie van Deelnemer inhouden.

Artikel 15 Slotbepaling
15.1    Op deze Algemene Voorwaarden en eventuele nadere Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
15.2    Voor zover overigens door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen Partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leiden.