Wond Expertise Centra

6d08fe8d80

Wondexpertisecentra en ontwikkelingen in wondzorg

Een wondexpertisecentrum (WEC) is een redelijk nieuw fenomeen in ‘wondzorg Nederland’. Een WEC heeft als kerntaken het inzetten van evidence based wondzorg, coördinatie in de wondzorgketen en expertiseverspreiding aan alle professionals. Een WEC moet garantie bieden voor een optimale (zowel efficiënte als effectieve) wondzorg, onafhankelijk van waar de patiënt zich in de keten bevindt. Het WCS Kenniscentrum Wondzorg en V&VN Wondconsulenten hebben met diverse wonddeskundigen en onder begeleiding van het CBO, kwaliteitscriteria opgesteld waaraan een WEC zou moeten voldoen (klik hier voor de indicatorenset). De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)  start in 2014 met het toetsen van de wondzorg in ziekenhuizen aan de hand van die criteria, met als focus de diabetische voetulcera. De WCS en V&VN Wondconsulenten krijgen veel vragen over hoe een WEC kan worden ingericht. De volgende vragen zijn het meest gesteld. In het kort hierbij de antwoorden. Voor meer vragen, kunt u zich richten tot Peter Quataert, bestuurslid WCS en voorzitter V&VN Wondconsulenten. Klik hier voor vragen aan Peter.

Wat is een WEC?
Een WEC is een overkoepelende benaming voor de multidisciplinaire samenwerking tussen de diverse zorgprofessionals die een rol hebben bij de behandeling en zorg van wonden.

Is een WEC een polikliniek?
Het uitgangspunt is dat de patiënten behandeld worden op de locatie van de (hoofd)behandelaar en dat de nodige disciplines daar te consulteren zijn. Dat kan dus op een polikliniek zijn, maar ook elders. De hoofdbehandelaar kan ook de huisarts zijn die een WEC raadpleegt.

Is een casemanager altijd een wondconsulent en/of verpleegkundig specialist?
De beroepsvereniging V&VN Wondconsulenten heeft in zijn prestatie-indicatorenset bepaald dat een casemanager wondzorg de kwalificatie wondconsulent of verpleegkundig specialist moet hebben. Ook de IGZ adviseert ziekenhuizen om een wondconsulent of verpleegkundig specialist als casemanager aan te stellen.

Wat zijn de belangrijkste taken van een casemanager?
De belangrijkste taken van een casemanager zijn het evidence based toepassen van wondzorg en wondbehandeling, het coördineren van de wondzorg in de keten en kennismanagement. Met dit laatste wordt bedoeld het zichzelf blijven scholen in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van wondzorg en het verspreiden van kennis in het multidisciplinaire team en in de keten.

Wie is de hoofdbehandelaar van de patiënt met een wond?
De behandelend specialist is hoofdbehandelaar voor de wondbehandeling van de patiënt. Door de recent gewijzigde wetgeving is het ook mogelijk dat de verpleegkundig specialist hoofdbehandelaar is.

Moet een WEC in de tweede lijn gesitueerd zijn omdat alleen dan een snelle diagnostiek uitgevoerd en behandelplan opgesteld kan worden?
Of een WEC zich in de eerste, tweede of derde lijn bevindt zegt niets over de snelheid van diagnostiek en het opstellen van een behandelplan. Mits goede samenwerkingsafspraken kan een WEC in alle lijnen goed functioneren.

Moet alle zorg voor wonden die langer dan drie weken bestaan en/of geen genezingstendens hebben via WEC verlopen?
Het advies, ook van Zorgverzekeraars Nederland, luidt een WEC te raadplegen indien een wond binnen drie weken geen genezingstendens vertoont.

Mogen alleen verpleegkundig- of medisch specialisten wondzorgproducten voorschrijven?
Voor de vergoeding van wondbehandelingsproducten dient de patiënt te beschikken over een ZN (Zorgverzekeraars Nederland) aanvraagformulier en een voorschrift vergoeding verbandhulpmiddelen. Het formulier dient ingevuld te zijn door een verpleegkundig- of medisch specialist. Het doel daarvan is het efficiënter omgaan met wondzorgproducten en wijzigingen kunnen alleen worden doorgevoerd in overleg met de hoofdbehandelaar.

De verantwoordelijkheid voor het oprichten van een WEC ligt bij een budgetverantwoordelijk persoon binnen de organisatie?
Een WEC binnen een ziekenhuis betreft soms diverse poliklinieken die daar onderdeel van zijn en die onder diverse budgethouders vallen. Er is geen noodzaak aan herschikking, de budgetten kunnen identiek blijven. Het enige aandachtspunt is onder welke budgetverantwoordelijke de kosten van de verpleegkundig specialist komen. Mogelijk kan een verdeelsleutel qua inzet  worden gehanteerd. Een WEC in de eerste lijn maakt (prijs)afspraken met zorgverzekeraars.

Is een WEC een kwaliteitsindicator voor ziekenhuizen van de IGZ, wie is dan verantwoordelijk?
De IGZ indicatoren vallen onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van een ziekenhuis. Veelal is het een kwaliteits- of beleidsmedewerker die ervoor zorgt dat een plan van aanpak wordt opgesteld, om zodoende te voldoen aan de kwaliteitsindicatoren, dit in nauwe samenwerking met de casemanager.

Een WEC in de eerste lijn is een Zelfstandig Behandel Centrum?
Het is mogelijk om een WEC als Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC) op te zetten. De financiering vindt dan rechtstreeks met de zorgverzekeraar plaats. Voor een ZBC gelden identieke kwaliteitsindicatoren als voor een WEC in de tweede lijn.

Een WEC is niet meer en niet minder dan een zorgpad voor wondzorg, dat wil zeggen een manier om complexe zorg beter te plannen en organiseren?

Een WEC is een zorgpad waarin duidelijk staat aangegeven welke route de patiënt bewandelt met als doel een optimale wondbehandeling. Het zorgpad beperkt zich niet tot de eerste of tweede lijn, maar betreft de gehele zorgketen.

Is er alleen sprake van een WEC als deze een rol heeft in álle zorg voor complexe wonden in de regio?
Een WEC heeft als doel de wondzorg in de regio te optimaliseren onafhankelijk van waar de patiënt zich bevindt. De casemanager is het aanspreekpunt voor de regio voor vragen over wondzorg en zorgt voor de verbinding tussen de eerste, tweede en derde lijn.

Wat zijn de consequenties als een ziekenhuis niet voldoet aan de prestatie-indicatorenset van IGZ?
De prestatie-indicatorenset wordt reeds diverse jaren gehanteerd. Als een ziekenhuis slecht scoort op de indicator WEC, zal het ziekenhuis worden gemaand de zorg te optimaliseren. Indien een ziekenhuis daar niet in slaagt, bestaat de kans dat dat ziekenhuis geen wondzorg meer mag verlenen. In 2014 zal de indicator controle behandeling van diabetische voetulcera worden toegevoegd.

Meer informatie over WEC’s:
1. Artikel van Peter Quataert in WCS Nieuws van maart 2012: klik hier
2. Presentatie van Peter Quataert op 8 mei 2012 in Ede: klik hier